Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije

Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.

U cilju kontinuranog poboljšanja pružanju kvaliete usluge prema našim kupcima  u  Farmaviti je u subotu 31.10.2015. godine održana edeukacija i  početak korištenja OPTIMUS platforme za kontinurano praćenje transportnih vozila kao i temperaturnih uslova u tovarnom dijelu vozila. Edukaciju su prošli  osoblje koje je odgovorno za transport i distribuciju.

Cjelokupan projekat ralizovan je u saradnji sa kompanijom   Source Code  d.o.o. iz Tuzle.

Realizacijom projekta koji je za cilj imao uspostavljanje upravljanja transportnih aktivnost u distribuciji koji su jedan od zahtjeva GDP smjernica i dokazivanje  krajnjem kupcu da je transport lijekova od veledrogerije do krajnjeg kuca bio u skladu sa propisanim uslovima za transport.

U realizaciju cjelokupnog projekta koji je složen i kompleksan bio je angažovan tim zaposlenika Farmavite iz različitih oblasti.

Za svaku organizaciju koja želi uspostaviti apsolutni nadzor nad svojim voznim parkom OPTIMUS je, pored mnogobrojih funkcionalnosti, idealan alat za upravljanje transportom u cilju optimizacije korištenja vozila, uspostavljanja operativnih procedura i smanjenja troškova transporta. Posebno za distribucijske kuće (pored lanaca opskrbe i kvalitetnih prodajnih kanala prema kupcima) logistika je tačka koja takvoj organizaciji donosi prevagu nad konkurencijom i ispunjavanjem zakonskih normi.

Naprednim modulima, OPTIMUS sistem omogućava organizacijama kompletan uvid i rukovođenje svih aspekata optimizacije upotrebe kao i kontrole troškova voznih parkova sa bilo kojim uređajem i bilo koje lokacije.

Korištenjem OPTIMUS platforme uspostavlja se apsolutni nadzor nad voznim parkom uz mogućnost rutiranja, navigacije i dispatch modula. Putem ključnih performansi OPTIMUS pravovremeno izdvaja resurse kao i operativne segmente na koje se treba obratiti pažnja, te izvještava o svim prethodno definisanim segmentima poslovanja na nivou individualnih resursa, grupa kao i cjelokupne organizacije. Real-time analizom, OPTIMUS pruža uvid u status trenutnih kao i prethodnih performansi u odnosu na predefinisane vremenske periode, opštim prosjekom, kao i prosjekom na nivou dana, dana u sedmici kao i dana u mjesecu.

Odgovornost je ogromna stavka u svakoj organizaciji koja ima znatni broj vozila na terenu. Nemoguće je biti sa svima koji su u vozilu cijelo vrijeme, ali u svakom trenutku možete znati tačno gdje su trenutno, gdje su bili, koliko brzo su vozili, dolaze li do klijenata u dogovoreno vrijeme, vozili se odgovorno, koriste li se vozila maksimalno efikasno, koliko se službena vozila koriste u privatne svrhe, obavljaju li ljudi na terenu posao prema planu, koliki su tačno troškovi voznog parka, informacije dobivene od OPTIMUS sistema kreiraju kompletnu „sliku“ terenskih aktivnosti vozila !

Precizne, opširne i vjerodostojne informacije koje OPTIMUS pruža se već svakodnevno koriste u rješavanju analizae troškova, posjeta klijentima, pokrivenošću terena kao i sa ispravnošću dostavljenje robe i to sve putem web bazirane aplikacije u bilo koje doba dana ili noći, sa bilo koje lokacije!                                      .

Sve aktivnosti dana prikazane su na mapi sa uvidom u generisane stvari kao i one koje nisu generisane. OPTIMUS sadrži preko 130 različitih izvještaja koji, uz pomoć ključnih indikatora performansi, intuitivno indiciraju potencijalne resurse ili procese koji se mogu optimizirati.

Analizom korištenja vozila unutar i van radnog vremena, OPTIMUS automatski dostavlja izvještaj pomoću kojeg možete identifikovati koja su se vozila, i kada, koristila van radnog vremena. Također Vam omogućava da svakom vozilu zadate maksimalnu dozvoljenu brzinu kretanja. A za svako vozilo ili grupu vozila OPTIMUS pruža analizu kretanja kao i pokrivenosti terena odabranih vozila.

Sa OPTIMUS sistemom u stanju ste da optimizirate resurse do maksimalnog potencijala. OPTIMUS omogućava korisnicima da naprednim algoritmima planiraju, optmiziraju i kontrolišu izvršavanje zadanih ruta dostava.

Važno je napomenuti neke od značajki OPTIMUS-a su: istorija kretanja vozila i do 6 godina, kontinuirano obavještavanje, pregled lokacija uživo, aktivnosti dana, servisiranje vozila, zone kretanja, automatsko obračunavanje korištenja, hirearhisko upravljanje, elektronski putni nalozi, evidencija zaduženja vozila, profiliranje vozača, troškovnik za svako vozilo, rutiranje, navigacija i dispatch, live izvještavanje, vizuelno i interaktivno okruženje, jednostavnost korištenja sistema, vrhunska tehnička i mobilna podrška, neograničena adaptacija i stalni razvoj ...

Također, sa aktivnim satelitskim praćenjem putem OPTIMUS sistema znatno smanjujete rizik otuđenja vozila budući da OPTIMUS pruža mogućnost pravovremenog uvida u trenutnu lokaciju vozila kao i daljinsku kontrolu rada motora.

 

Vijesti

Dileme u svakodnevnoj farmakoterapiji10.11.2015.Izazovi i dileme sa kojima se liječnici svakodnevno suočavaju u praksi
Tehnologijom i optimizacijom poboljšavamo GDP standarde distribucije04.11.2015.Optimizacija poslovnih procesa u današnjem vremenu predstavlja važan element postojanja i djelovanja neke organizacije. Kontinuirano unapređenje poslovnih procesa rezultira smanjenjem troškova, uštedu vremena, poboljšanje kvalitete i konkurentsku prednost, a samim tim i ostanak na tržištu. Stoga je za organizacije vrlo važno da se poslovni procesi provode učinkovito.